Simpel online bestellen Grootste collectie Laagste prijzen Eigen import

Verkoopvoorwaarden

Onderstaand tref je de Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden van vuurwerk-beverwijk.nl.

Artikel 1: Definities

 1. Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen van deze webshop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Onder ‘verkoper’ wordt in deze voorwaarden Vuurwerk Beverwijk B.V verstaan .
 3. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en de verkoper.


Artikel 2: Vooruitbetaling

 1. De Verkoper is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs. De overeenkomst tussen dealer en consument is definitief nadat de consument bij het afhalen van de producten het kopie van het afhaalbewijs in bezit van de dealer tekent ter acceptatie van de producten.


Artikel 3: Recht van terughouding

 1. De Verkoper is bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie) indien de betaling niet (tijdig) is voldaan. Geen retentierecht komt de dealer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.


Artikel 4: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de Verkoper niet kan worden toegekend.
 2. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 3. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.


Artikel 5: Ontbinding

 1. Iedere tekortkoming van de Verkoper in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.


Artikel 6: Afhalen

 1. De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij de Verkoper gedurende de officiële verkoopdagen. Per persoon mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.


Artikel 7: Betaling

 1. Het aan de Verkoper verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan.
 2. Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. 


Artikel 8: Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.


Artikel 9: Annulering

 1. Artikel 7: 46d lid 1-3 Burgerlijk Wetboek over zichttermijn is uitgesloten voor de aangeboden producten in deze webshop. 


Artikel 10: Garantie en keuring

 1. De Verkoper garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.
 2. Voorts garandeert de Verkoper dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.
 3. De Verkoper garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.


Artikel 11: Gebreken; klachttermijnen

 1. De consument is gehouden de gekochte goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren of de dealer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de dealer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
 2. De consument dient het onderzoek en de desbetreffende schriftelijke kennisgeving te doen uiterlijk vóór 5 januari van het jaar na aflevering.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving, bedoeld als hierboven, tijdig te doen.
 4. De prestatie van de Verkoper geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het hierboven bepaalde in acht heeft genomen.
 5. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de Verkoper worden geretourneerd.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden vervoerd of gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.
 2. Tevens is de Verkoper niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. De Verkoper is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument.
 4. Indien de Verkoper ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument de Verkoper ter zake volledig vrijwaren en de Verkoper alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
 5. De aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van de dealer wordt gedekt.


Artikel 13: Diversen

 1. Gratis vuurwerk geldt alleen in de voorverkoop.
 2. Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.
 3. Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.
 4. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.
 5. Bij verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk gelden de volgende minimum leeftijden:
  • Categorie 1: 12 jaar
  • Categorie 2: 16 jaar
 6. Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermeldde minimum leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.